ประวัติความเป็นมา
เดิมตำบลบ้านแก้งอยู่ในเขตปกครองของตำบลนาแก โดยราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองวังอ่างคำ ประเทศลาว ซึ่งมีครอบครัวของนายผุย และครอบครัวของนายศรีโคตร มาตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อน ส่วนครอบครัวอื่น ๆ ตามมาภายหลัง ต่อมาจำนวนครัวเรือนมากขึ้น และหมู่บ้านได้เพิ่มจำนวนมากกว่าเดิม จึงได้แยกตั้งเป็นตำบลบ้านแก้ง เมื่อปี 2518 มีจำนวน 8 หมู่บ้าน และกำนันคนแรกชื่อ นายคำแยง แก่นงาน ปัจจุบันมี 10 หมู่บ้าน กำนันคนปัจจุบันคือ นายไพโรจน์ พิมพขันธ์