วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 คำขวัญประจำตำบล
          ศูนย์ราชการเคียงคู่   อู่ข้าวอู่น้ำ   เลิศล้ำคุณธรรม  นำการศึกษา                                                                              ไม้กวาดดอกหญ้า  ขึ้นชื่อยางพารา    ภาษาภูไท  น้ำก่ำไหลผ่าน      
          งามตาภูพาน  เที่ยวงานแข่งเรือ

 วิสัยทัศน์การพัฒนา
          ตำบลน่าอยู่  ควบคู่คุณธรรม  นำการพัฒนา   กีฬายอดเยี่ยม   เปี่ยมการศึกษา                                      
          การเมืองโปร่งใส             ประชาสุขใจ   ห่างไกลยาเสพติด          เศรษฐกิจรุ่งเรือง   ฟูเฟื่องวัฒนธรรม

 พันธกิจ
          น้ำไหล                     ไฟสว่างหนทางดี
          สุขภาพเยี่ยม               เปี่ยมด้วยการศึกษา
          นำพาสิ่งแวดล้อม          นอบน้อมบริการ