สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ
1. สภาพทั่วไป
          1.1 ที่ตั้ง
                   -  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540
                   -  ที่ตั้ง บ้านนาโสกน้อย  หมู่ที่ 3   ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม
 
          1.2 เนื้อที่
                   ตำบลบ้านแก้ง  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  75,575  ไร่  คิดเป็น 120.92  ตารางกิโลเมตร
          1.3 เขตการปกครอง
                   ทิศเหนือ          จรด ตำบลหนองสังข์      อำเภอนาแก      จังหวัดนครพนม
                   ทิศใต้             จรด ตำบลฝั่งแดง          อำเภอดงหลวง   จังหวัดมุกดาหาร
                   ทิศตะวันออก     จรด ตำบลนาแก           อำเภอนาแก      จังหวัดนครพนม
                   ทิศตะวันตก      จรด ตำบลก้านเหลือง     อำเภอนาแก      จังหวัดนครพนม
          1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
                   ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลบ้านแก้ง  เป็นที่ราบลุ่ม เชิงเขา
          1.5 การปกครอง
                   ตำบลบ้านแก้ง  แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน  ได้แก่
                             - หมู่ที่  1        บ้านนาแกน้อย
                             - หมู่ที่  2        บ้านแก้ง
                             - หมู่ที่  3        บ้านนาโสกน้อย
                             - หมู่ที่  4        บ้านนาโสก
                             - หมู่ที่  5        บ้านโพธิ์ศรี
                             - หมู่ที่  6        บ้านนาทุ่งมั่ง
                             - หมู่ที่  7        บ้านหนองเรือทอง
                             - หมู่ที่  8        บ้านทางหลวง
                             - หมู่ที่  9        บ้านโนนสามัคคี
                             - หมู่ที่  10       บ้านท่าสีลารมณ์
         
 
 
 
 
 
6.
1.6 ประชากร
                   ตำบลบ้านแก้งมีประชากรทั้งสิ้น   6,597   คน   1,788  ครัวเรือน
 
หมู่ที่  
บ้าน
 
ผู้ใหญ่บ้าน
จำนวน
ครัวเรือน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
1. บ้านนาแกน้อย นายสมบัติ    วังทะพันธ์ 262 465 512 977
2. บ้านแก้ง นายไพโรจน์   พิมขันธ์ 261 540 533 1,073
3. บ้านนาโสกน้อย นายวีระศักดิ์   เชื้อดวงผูย 192 372 408 780
4. บ้านนาโสก นายบุญชอน   วังทะพันธ์ 137 283 291 574
5. บ้านโพธิ์ศรี นายพจนา    ไชยยงยืน 168 297 276 573
6. บ้านนาทุ่งมั่ง นายประสิทธิ์   สีกะสอน 175 347 309 656
7. บ้านหนองเรือทอง นายรักใจ    มนต์คาถา 202 326 348 674
8. บ้านทางหลวง นายสมพงษ์   บริบูรณ์ 132 208 208 416
9. บ้านโนนสามัคคี นายวันชัย   วังทะพันธ์ 138 194 177 371
10. บ้านท่าสีลารมณ์ นายสุรินทร์   ขันตี 118 260 243 503
รวม 1,785 3,292 3,305 6,597
 
                   ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  จำนวนทั้งสิ้น    5,036   คน  แยกเป็น
                                      -  ชาย    2,464   คน
                                      -  หญิง   2,572   คน