ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ( (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 95 ครั้ง))
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ( (28 มิ.ย. 59 | อ่าน 1863 ครั้ง))
หนังสือ มท 0809.3/ว1891 ลว 17 ก.ค. 2557  เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ( (20 มิ.ย. 59 | อ่าน 1713 ครั้ง))
มท 0808.5/ว61 ลว 24 ธ.ค. 59 ( (17 มิ.ย. 59 | อ่าน 115 ครั้ง))
หนังสือ มท 080832/ว1438 ลว 10 มี.ค. 59 หลักเกณฑ์กรใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ( (17 มิ.ย. 59 | อ่าน 6671 ครั้ง))