คณะผู้บริหาร

นายเกษม วงค์ตาหล้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

นายไสว ใจกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

นายวัฒนา โสมแผ้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

นางสนม ศรีโท
เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง