สมาชิกสภา

นายสุเทพ หันน้ำเที่ยง
ประธานสภา

นายประเดิม ลูกกุลา
รองประธานสภา

นายสมโชค เกษรมาศ
เลขานุการสภา

นายทวีศักดิ์ บุญพามา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 1

นายสิทธิพงษ์ คนหมั่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 2

นางภาณิดา สุทธิประภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 3

นายธีระ พิละมาตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 1

นายจันทร์ นามะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 3

นายทวีทรัพย์ วงค์คำจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 4

นายบรรจง เชื้อดวงผูย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 4

นางดวงจันทร์ วังทะพันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 5

นายสมัย นนท์คำวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 6

นายประถม ด้วงคำภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 6

นายพิชัย ใจชอบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 7

นายไพรัช เชื้อตาทอง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 7

นายปัญญา นามวงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 8

นายไสว พ่อชมภู
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 8

นายสมพร สุภาพรหม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 9

นายชม บุญรัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 9

นายศรีศักดิ์ ศรีสินธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 10

นายวิลัย เฉิดละออ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง ม. 10