สำนักปลัด

นายสมโชค เกษรมาศ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ด.ต.สุพัฒน์ เชื้อดวงผูย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวชาคณิศ์ศา พรหมสาขา ณ สกลนคร
หัวหน้าสำนักปลัด

นายษาฑคุณย์ เชื้อกุลา
นักวิเคาระห์นโยบายและแผน

นางศศิญา บริบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการ

ส.อ.เฉลิม ศิริปะกะ
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสมสิน โคกโพธิ์
พนักงานขับรถ

นายวีระพันธ์ แสนปากดี
พนักงานสูบน้ำ

นายพิชิต วงค์ตาผา
คนสวน

นางสาวนิภาวรรณ เชื้อขาวพิมพ์
แม่บ้าน

นายพนมรัตน์ แก้วบู่
คนขับรถบรรทุกน้ำ

นางสาววัชจิรา พระโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไป

นางภาวนา พ่อตาแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอัมพวา ไชยเพชร
นิติกร