กองคลัง

นางสาวสุทธิมน สุขศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุทธิมน สุขศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกรรุณา ถิ่นมุกดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายพิสิษฐ์ ฤทธิยา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุภาพ วงศ์วาสน์
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวเพ็ญ นามะ
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นายวุฒิไกร ซอมลำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ