กองช่าง

นายราเชนทร์ ดวงลาปา
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายต้อง ฉายละออ
นายช่างโยธา

นายชาญณรงค์ บุตรชาติ
ผช.ช่างไฟฟ้า

นายวีระศักดิ์ วงศ์จันทา

นายอภิชาต วังทะพันธ์
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวภัทรียา เชื้อตาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ