กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกชชกานต์ ไชยนาน
ผอ.กองการศึกษา

นางวิชุดา ฮ่มป่า
นักวิชาการศึกษา