กองสวัสดิการสังคม

นางไพรินทร์ โคตรตาแสง
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

นายอิทธิชัย โชติอัมพร
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวสุภัสสา วังค์ตาผา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวีระพงษ์ วังทะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล